top of page

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

 

Definities

a. “Musical Depot”: Musical Depot is een aanbieder van cultuureducatie workshops in het primair onderwijs. Ook produceert Musical Depot theaterproducties voor kinderen die kunnen worden opgevoerd op scholen en andere locaties. 

b. “Opdrachtgever”: de opdrachtgever is de natuurlijke- of rechtspersoon die met Musical Depot een overeenkomst sluit of wil sluiten.

c. “Leerkracht”: de leerkracht is de natuurlijk persoon die namens de opdrachtgever het gewoonlijke onderwijs verzorgt. 

d. “Offerte”: een offerte is het aanbod van Musical Depot met een prijsindicatie, een omschrijving van het aanbod en de uitvoering daarvan. 

e. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Musical Depot en de opdrachtgever is een ondertekende offerte of een toezegging per e-mail op grond waarvan een aanbod, zoals omschreven in de offerte, officieel wordt overeengekomen. 

f. “Musical atelier docent”: de Musical Depot docent is een natuurlijk persoon die namens Musical Depot een overeenkomst uitvoert. 

g. “Workshop”: een workshop is een eenmalige activiteit die Musical Depot aanbiedt op scholen. 

h. “Lessenreeks”: een lessenreeks is een serie van lessen die binnen een schooljaar rondom een bepaalde discipline worden gegeven. 

i. "Schoolmusical”: een schoolmusical is een theaterproductie die geschreven is door Musical Depot en wordt aangeboden aan opdrachtgevers. 

 

Toepassing algemene voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing over alle offertes en overeenkomsten tussen Musical Depot en haar opdrachtgevers.

b. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op een overeenkomst tussen Musical Depot en de opdrachtgever. 

c. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk met schriftelijke instemming van Musical Depot en is alleen van toepassing op de desbetreffende overeenkomst. 

 

 

Hoofdstuk 2 : Overeenkomsten

 

Totstandkoming overeenkomst

a. Een offerte is vrijblijvend en geldt slechts als een aanbod. 

b. De tarieven in een offerte zijn inclusief BTW. 

c. De tarieven in een offerte gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor iedere nieuwe opdracht wordt opnieuw een offerte met prijsindicatie opgesteld. 

d. Een offerte wordt gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Musical Depot verstrekte informatie. Als de informatie niet juist blijkt te zijn kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de offerte.      Musical Depot maakt een nieuwe offerte gebaseerd op de juiste informatie en kan niet gehouden worden aan het oorspronkelijk gedane aanbod. 

e. Een overeenkomst komt tot stand als Musical Depot een schriftelijke aanvaarding van een offerte door een opdrachtgever ontvangt. 

f. De overeenkomst is bindend voor zowel Musical Depot als de opdrachtgever. 

g. Wijzigingen of aanvullingen op een gemaakte overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Musical Depot zijn bevestigd. 

 

Uitvoering overeenkomst

a. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever  op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van Musical Depot. 

b. Het staat Musical Depot vrij om een overeenkomst te laten uitvoeren door derden.

c. De opdrachtgever dient binnen de door Musical Depot verstrekte termijn aan te geven of hij bezit over alle voorzieningen die Musical Depot geeft aan gegeven nodig te hebben. 

d. Als de overeenkomst door onverwachte redenen aan de zijde van Musical Depot, zoals ziekte van medewerkers of andere dringende redenen, niet door kan gaan zal Musical Depot zich inspannen om een vervanger te sturen, die de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden kan uitvoeren.

e. Musical Depot zal zich inspannen om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Musical Depot heeft uitsluitend een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

 

 

Betaling

a. Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen de of de factuur aangegeven termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen (de hoogte van) de factuur schorten de betalingsverplichtingen voor de opdrachtgever niet op. 

b. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Musical Depot gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volledige maand gerekend.

c. Als de opdrachtgever verzuimt te betalen binnen de aangegeven termijn is de opdrachtgever aan Musical Depot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten. 

d. Musical Depot kan haar tarieven jaarlijks opnieuw vaststellen. 

 

Opzeggen overeenkomst

a. Bij opzegging van de overeenkomst zijn annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van een percentage van de overeengekomen prijs, afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum waarop annulering plaatsvindt, als volgt:

Bij annulering tot 20 werkdagen voor het evenement: 50 %

Bij annulering in de laatste week voor het evenement: 75 %

Bij annulering in de week waarop het evenement gepland staat of op de  dag van evenement: 100 %

b. Als Musical Depot een deel van de overeenkomst al heeft uitgevoerd wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt heeft Musical Depot het recht om het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de factuur aan Musical Depot te betalen en kan zich niet op een opschortingsrecht benoemen.

c. Toerekenbare tekortkoming van Musical Depot ten aanzien van een deel van de overeenkomst kan alleen leiden tot partiële ontbinding van dat deel van de overeenkomst en niet tot opzegging van de overeenkomst in zijn geheel. 

d. Musical Depot mag een overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen valt onder meer bedrijfseconomische omstandigheden van Musical Depot of een vertrouwensbreuk tussen Musical Depot en de opdrachtgever. Bij opzegging van de overeenkomst door Musical Depot is Musical Depot niet verplicht om door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 

 

Aansprakelijkheid

a. Musical Depot is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een overeenkomst tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Musical Depot docent. 

b. Als Musical Depot toch gehouden is door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden, zal de omvang van de vergoeding nooit groter zijn dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd. 

c. Musical Depot is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gemiste winstderving of schade aan derden. 

d. De opdrachtgever dient, op straffe van verval van enige aanspraak, binnen een maand na de uitvoering van de overeenkomst Musical Depot op de hoogte te brengen van geleden schade.

e. Aan sommige activiteiten die Musical Depot aanbiedt zijn risico’s verbonden die kunnen leiden tot ongevallen. Deelname aan de activiteiten van Musical Depot is op eigen risico. Musical Depot gaat ervan uit dat alle deelnemers beschikken over een ziektekostenverzekering. 

 

Vrijwaring

a. De opdrachtgever vrijwaart Musical Depot tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Musical Depot geleverde producten of diensten. 

b. De opdrachtgever vrijwaart Musical Depot van alle kosten die Musical Depot moet maken of heeft moeten maken om zich tegen aansprakelijkstelling te verweren. 

 

Intellectueel eigendom

a. Musical Depot behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van en de auteurswet en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten zullen nooit bij de opdrachtgever komen te berusten.

b. Alle door Musical Depot aangeleverde stukken, zoals - maar niet uitsluitend - scripts, posters, bladmuziek en beeldmateriaal, zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door de opdrachtgever voor de desbetreffende overeenkomst. Deze stukken mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden tenzij door schriftelijk toestemming voor is gegeven door Musical Depot. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is te stukken te gebruiken of in te zien. 

c. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken of handelsnamen uit de stukken te verwijderen of te wijzigen. 

 

Overmacht

a. Als Musical Depot door overmacht wordt verhinderd wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren is het Musical Depot toegestaan zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat zij aan de opdrachtgever enige schade hoeft te vergoeden. 

b. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet begrepen (6:75 Burgerlijk Wetboek), alle van buitenkomende oorzaken waarop Musical Depot geen invloed kan uitoefenen. Hieronder wordt - maar niet uitsluitend - verstaan: stakingen, rellen, brand, natuurrampen, epidemieën, extreme weersomstandigheden, oorlogsgevaar, terrorisme, overheidsingrijpen en elektriciteitsstoringen.

c. Indien zich een overmacht situatie voordoet en de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is wordt de overeenkomst opgeschort totdat Musical Depot de overeenkomst weer kan uitvoeren.

d. Wanneer de overmacht situatie meer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

e. Als Musical Depot bij het intreden van overmacht al een deel van de overeenkomst al heeft uitgevoerd heeft Musical Depot het recht om het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de factuur aan Musical Depot te betalen en kan zich niet op een opschortingsrecht benoemen.

f. Bij opzegging van de overeenkomst door overmacht is Musical Depot niet verplicht om door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 

 

Wijziging algemene voorwaarden

a. Musical Depot heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen.

b. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

c. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen zo veel mogelijk met de opdrachtgevers worden overlegd. 

d. Musical Depot zal de gewijzigde algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand stellen. De algemene voorwaarden zullen na terhandstelling onmiddellijk op de overeenkomst van toepassing zijn.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

a. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

 

Toepasselijk recht

a. Alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Musical Depot en haar opdrachtgevers vallen onder het Nederlandse recht. Dit geldt ook voor eventuele niet contractuele verbintenissen tussen Musical Depot en haar opdrachtgevers. 

b. De Rechtbank Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen Musical Depot en opdrachtgever tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Privacy statement

a. Musical Depot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in haar privacy statement. Hierin lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. 

 

Hoofdstuk 3: Aanvullende voorwaarden musicals 

 

Voorwaarden en opvoeringsrecht musicals

a. Het opvoeringsrecht van een bestelde musical of toneelstuk wordt verleend aan één groep van de school gedurende één speelperiode. Als er meerdere groepen zijn die de voorstelling willen opvoeren dient daar extra opvoeringsrecht voor te worden aangeschaft. 

b. Heropvoering van een musical of toneelstuk moet iedere keer opnieuw worden aangevraagd. 

Het uitlenen of kopiëren van de musical of het toneelstuk is auteursrechtelijk verboden. 

c. Wanneer Musical Depot ontdekt dat haar musicals of toneelstukken worden uitgevoerd door een instelling of school die daar niet toe gerechtigd is, behoudt Musical Depot het recht om alsnog kosten in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven. 

bottom of page